Nieuws


Privacyverklaring

Geplaatst op 18 mei 2018

Privacy verklaring :

Genco Scheepvaart B.V. gevestigd aan de Scheepmakerij 140 te Zwijndrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens :
Genco Scheepvaart B.V.
Scheepmakerij 140 
3331 MA Zwijndrecht
Telefoon nummer : 0031 (0) 78 6191144
Website : www.gencobv.nl

A.T. van Gent is de functionaris Gegevensbescherming van Genco Scheepvaart B.V. 
Bereikbaar onder : a.vangent@gencobv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken :

Genco Scheepvaart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.vangent@gencobv.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Genco Scheepvaart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en/of diensten bij U af te leveren
- Genco Scheepvaart B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  


Geautomatiseerde besluitvorming

Genco Scheepvaart B.V. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Genco Scheepvaart B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Genco Scheepvaart B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Genco Scheepvaart B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.vangent@gencobv.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto , MRZ     ( de strook met nummers onder het paspoort ) paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Genco Scheepvaart B.V. wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij gegevens beveiligen

Genco Scheepvaart B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.  Naar het nieuwsoverzicht